Дирекция Промоция на здраве и превенция на болестите

Posted by Someone 2021.08.30 20:46  •  Comments (64)  • 

Министерство на здравеопазването

Национален център по

обществено здраве и анализи

Кариери Профил на купувача Обществени поръчки Пазарни проучвания и консултации Обяви за търгове Предложения за сключване на договори Архив – обществени поръчки Български English

Меню

За нас Кои сме ние Научен съвет Нормативна база Вътрешна структура Ръководство Дирекция Обществено здраве и здравен риск Дирекция Промоция на здраве и превенция на болестите Дирекция Аналитични и лабораторни дейности Дирекция Психично здраве и превенция на зависимости Дирекция Класификационни системи, стандарти и иновации Дирекция Национални здравни данни и електронно здравеопазване Дoклади за дейността Контакти Kонтакти Достъп до обществена информация Aнтикорупция Администрация Полезни връзки Защита на личните данни Информация В медиите Актуално Здравно-информационни материали Основни дейности Научна дейност Национални планове и програми Доклади и анализи Международна дейност Акредитирани центрове ИЦ Здраве ОК Екзакт Конкурси и процедури по ЗРАСРБ Нормативни документи Процедури за придобиване на научна степен „Доктор Процедури за академични длъжности Koнкурси за академични длъжности Портал на докторанта Учебна дейност и курсове за СДО Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ Комисия по редки заболявания Услуги Статистически здравни данни Оперативни данни Годишни данни Международни данни Издания на НЦОЗА Българско списание за обществено здраве Списание „Здраве и безопасност при работа" Справочник „Здравеопазване" Ръководства Други издания Бюлетини на НЦОЗА

Дирекция Промоция на здраве и превенция на болестите

Начало За нас Вътрешна структура

Директор на дирекция: проф. д-р Пламен Димитров, дм

тел. +3592 8056 420 , е-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg


Дирекцията организира, провежда и координира дейности в областта на промоцията на здравето и превенцията на болестите. Провежда научни изследвания в областта на общественото здравеопазване. Анализира, оценява и мониторира здравното състояние на децата, учениците и цялото население с оглед определяне на приоритетите в областта на рисковите поведенчески фактори, човешките ресурси, качеството на медицинска помощ, влиянието на екстремалните климатични явления и др. Реализира кампании, обучителни семинари, издаване на информационни материали, свързани с промоцията на здраве и превенция на болестите, включително за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Дирекцията участва в разработването, координирането и изпълнението на национални политики, програми и планове за промоция на здраве и профилактиката на болестите. Участва в анализирането на здравната политика, както и в акредитационния процес на лечебните заведения чрез обучение на експерти. Участва в работни групи на национално и международно ниво. Оказва експертна, консултативна и методична помощ на РЗИ, лечебните и здравни заведения. Провежда основни и тематични курсове за следдипломно обучение и продължаваща квалификация, индивидуално обучение на специализанти, както и обучение по научната и образователна степен „доктор“ и „доктор на науките“.

 

„Рискови поведенчески фактори и превенция на ХНБ“ ,
началник на отдел: доц. д-р Галя Цолова, дм;
gal@ncpha.government.bg ; +3592 8056 201
„Детско и младежко здраве“ ,
началник на отдел: доц. Красимира Костадинова, дм;
kr.kostadinova@ncpha.government.bg ; +3592 8056 414
Международен институт за младежко развитие PETRI ,
ръководител: Анина Чилева;
anina@ncpha.government.bg ; +3592 8056 229
„Анализ на здравни политики и акредитационни процедури“ ,
началник на отдел: доц. д-р Наташка Данова, дм;
anina@ncpha.government.bg ; +3592 8056 326
Учебен отдел ,
началник: инж. Надя Василева, дм;
n.vasileva@ncpha.government.bg ; +3592 8056 286

За нас
Кои сме ние Научен съвет Нормативна база Вътрешна структура Ръководство Дирекция Обществено здраве и здравен риск Дирекция Промоция на здраве и превенция на болестите Дирекция Аналитични и лабораторни дейности Дирекция Психично здраве и превенция на зависимости Дирекция Класификационни системи, стандарти и иновации Дирекция Национални здравни данни и електронно здравеопазване Дoклади за дейността
Контакти
Kонтакти Достъп до обществена информация Aнтикорупция Администрация Полезни връзки Защита на личните данни
Информация
В медиите Актуално Здравно-информационни материали
Основни дейности
Научна дейност Национални планове и програми Доклади и анализи Международна дейност Акредитирани центрове ИЦ Здраве ОК Екзакт Конкурси и процедури по ЗРАСРБ Нормативни документи Процедури за придобиване на научна степен „Доктор Процедури за академични длъжности Koнкурси за академични длъжности Портал на докторанта Учебна дейност и курсове за СДО Специализации и специализанти по Наредба 1 на МЗ Комисия по редки заболявания Услуги
Статистически здравни данни
Оперативни данни Годишни данни Международни данни
Издания на НЦОЗА
Българско списание за обществено здраве Списание „Здраве и безопасност при работа" Справочник „Здравеопазване" Ръководства Други издания Бюлетини на НЦОЗА Карта на сайта Бисквитки Условия за използване Поверителност

© 2021 Национален център по обществено здраве и анализи

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР: ЕХPOZY CORE | ИЗРАБОТКА: SW